PSYKOFYYSINEN TERAPIA

Syömishäiriöt I masennus I uupumus I ahdistus I paniikkihäiriö I stressi I kivut I kehonkuva I paino-ongelmat I uni I liikunta I ravitsemus I palautuminen I erityisherkkyys I neuroepätyypillisyys

Nämä ovat aihepiirejä, jotka kulkevat usein käsi kädessä ja joiden tuntemukselle erityisosaamiseni rakentuu. Kokemus on osoittanut, että kyseiset ongelmat tai aihepiirit sekä niihin liittyvät hankaluudet ovat varsin tavallisia. Ne voivat suuresti vaikeuttaa arjessa selviytymistä ja heikentää pahimmillaan toimintakykyisyyttä. 

Lähestyn asiakkaiden ongelmia psykofyysisellä otteella noudattaen integratiivisen mielenterveystyön periaatteita. Integratiivinen lähestymistapa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai terapiatekniikka. Tarkastelen asiakkaan ongelmia laaja-alaisesti monesta eri näkökulmasta. Hyödynnän kaikkea sitä tietoa ja ymmärrystä, jota niin fysioterapian, hoitotieteen, ravitsemustieteen, psykiatrian kuin psykologian suuntauksia tutkimalla on saatu. Työskentelyn keskiössä on toipumista tukevien muutosten tekeminen terapeuttisia menetelmiä ja asiakkaan omaa asiantuntemusta hyödyntäen.

Liikeharjoitukset I hengityksen rauhoittaminen I mielikuvien ja musiikin käyttö I rentoutuminen I kirjoittaminen I piirtäminen I aistien käyttö

Nämä ovat esimerkkejä terapeuttisista menetelmistä, joita olen asiakkaiden kanssa käyttänyt.  Asiakkaani ovat olleet iältään nuoria, valtaosa nuoria aikuisia sekä työikäisiä ja edustaneet sukupuoleltaan kaikenlaisia identiteettejä. Asiakkaan läheiset kokevat arjen usein hyvin kuormittavana, jonka vuoksi myös heidän jaksamisensa on tärkeä huomioida osana hoidon kokonaisuutta.